fbpx

„Abyste zničili národ, musíte napřed zpřetrhat jeho kořeny.“ Alexandr Solženicyn

Zatímco na mezinárodní scéně se ve druhé polovině 20. století odehrávala studená válka mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem, která skončila porážkou komunistického bloku, uvnitř amerického kontinentu se v téže době začala rozbíhat tichá, téměř nepozorovaná komunistická „kulturní revoluce“, která si dala za cíl zničit americkou a západní kulturu zevnitř. Tato „revoluce“ – na rozdíl od studené války – probíhá dodnes.

U zrodu této revoluce stáli čtyři marxisté: maďarský teoretik György Lukács, italský komunista Antonio Gramsci, hudební kritik Thomas Adorno a profesor Herbert Marcuse. Jejich uskupení (do něhož patřili také další marxističtí teoretikové) se označuje termínem „Frankfurtská škola“ podle místa vzniku spolku (při univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1923) a jejich strategii na svržení západní kultury se říká „kritická teorie“.

Centrem útoku těchto intelektuálů se stala tradiční rodina jako klíčová instituce západní kultury. György Lukács např. navrhoval na školách postupně prosadit program sexuální výchovy, v jehož rámci se děti měly učit o volné lásce, tzv. svobodném pohlavním styku, zastaralosti monogamie a nesmyslnosti náboženství. Antonio Gramsci naplánoval tzv. „dlouhý pochod institucemi“ (což znamenalo infiltraci a rozvrat západích institucí zevnitř), a to ve všech oblastech americké kultury, od umění a filmu přes školství a politiku až po média, noviny a časopisy. A nezůstalo jen u teorií. Pomocí „kritické teorie“, namířené na všechny hlavní prvky západní kultury, jako je víra, kapitalismus, morálka, tradice či vlastenectví, se Frankfurtská škola a její následovníci v rámci „dlouhého pochodu“, snaží v lidech vyvolat „kulturní pesimismus“ – pocit beznaděje a odcizení vůči vlastní kultuře. „Kritická teorie“ také tvrdí, že Západ nese vinu za zločiny genocidy proti každé civilizaci a kultuře, na kterou narazil. V rámci „kritické teorie“ se neustále opakuje, že západní společnosti jsou v dějinách největšími nositeli rasismu, sexismu, xenofobie, homofobie, antisemitismu, fašismu a nacismu. (Více podrobností o rozvracení západní kultury Frankfurtskou školou se lze dočíst např. v knize Smrt Západu od Patricka J. Buchanana).

Protože na konci 60. let minulého století bylo jasné, že ekonomický koncept komunismu naprosto selhal, museli západní marxističtí intelektuálové přijmout jinou strategii, chtěli-li „svrhnout“ západní kulturu a její hodnoty. Nemohli se už otevřeně hlásit ke komunismu a marxismu, a tak se připojili k filozofii postmoderny (jejímž ústředním prvkem je zpochybnění optimistického pohledu na vývoj západní civilizace) a vytvořili termín „politika identit“, kde místo „proletářů“ a „buržoazie“ mezi sebou mají v rámci „třídního boje“ zápasit tábory „utlačovatelů“ a „utlačovaných“. Do role „utlačovaných“ umístili Herbert Marcuse a Antonio Gramsci mj. ženy, homosexuály, etnické a rasové menšiny, a dále „všechny skupiny, jež stojí v dějinách na okraji dění“. „Utlačovatelem“ je podle neomarxistů bílá, patriarchální, západní společnost.

Podívejte se na 7-dílný rozhovor s prof. Jordanem Petersonem o tom, jakým způsobem neomarxisté a postmoderna rozvracejí západní společnost:


Přečtěte si výběr45 deklarovaných cílů komunistů v USA

Přeloženo z knihy „Nahý komunista“ z roku 1958 od Cleona Skousena, bývalého agenta FBI

3.: Vytvořte iluzi, že naprosté odzbrojení USA bude projevem morální síly.

4.: Umožněte volný obchod mezi národy, bez ohledu na to, zda jsou komunistické, a bez ohledu na to, zda jednotlivé položky mohou být použity k válčení.

6.: Poskytujte americkou pomoc všem národům bez ohledu na to, zda jsou komunistické či ne.

7.: Projevte uznání rudé Číně. Umožněte vstup rudé Číny do OSN.

11.: Propagujte OSN jako jedinou naději lidstva. Pokud bude charta přepsána, vyžadujte, aby OSN byla ustavena jako jediná světovláda s vlastními ozbrojenými složkami.

12.: Vzdorujte jakémukoliv pokusu o postavení komunistické strany mimo zákon.

15.: Zmocněte se jedné či obou politických stran v USA.

17.: Získejte kontrolu nad školami. Použijte je jako místa k šíření socialismu a současné komunistické propagandy. Zjednodušte školní osnovy. Získejte kontrolu nad učitelskými sdruženími. Vložte do učebnic stranickou linii.

19.: Použijte studentské nepokoje, abyste podnítili veřejné protesty proti programům a organizacím, které jsou pod útokem komunistů.

20.: Infiltrujte tisk. Získejte kontrolu nad přidělováním recenzí, psaním úvodníků a ovládněte pozice, jež určují strategie.

21.: Ovládněte klíčové pozice v rádiu, televizi a filmech.

22.: Pokračujte v diskreditaci americké kultury tím, že budete degradovat všechny formy uměleckého vyjádření. Americké komunistické buňce bylo řečeno, aby „odstranila všechny dobré sochy z parků a budov a nahradila je beztvarými, podivnými formami, postrádajícími jakýkoliv smysl“.

23.: Mějte pod kontrolou umělecké kritiky a ředitele muzeí. „Náš plán je propagovat ošklivost, odpudivé a nesmyslné umění.“

24.: Odstraňte veškeré zákony usměrňující nemravnost tím, že je nazvete „cenzurou“ a porušením svobody projevu a tisku.

25.: Svrhněte kulturní standardy morálky tím, že budete propagovat pornografii a nemravnost v knihách, časopisech, filmech, rádiu a televizi.

29.: Diskreditujte americkou ústavu tím, že ji označíte za nedostatečnou, zastaralou, nedržící krok s moderními potřebami a za brzdu spolupráce mezi národy po celém světě.

30.: Diskreditujte americké otce-zakladatele. Prezentujte je jako sobecké aristokraty, kteří nebrali ohled na „běžné lidi“.

35.: Diskreditujte a nakonec rozložte FBI.

37.: Infiltrujte se do velkých podniků a získejte nad nimi kontrolu.

38.: Převeďte některé zatýkací pravomoci z policie na sociální agentury. Veškeré poruchy chování označte za psychiatrické poruchy, kterým nemůže rozumět (a nemůže je léčit) nikdo jiný než psychiatři.

39.: Ovládněte psychiatrickou profesi a použijte zákony o duševním zdraví jako prostředek na získání donucovací kontroly nad těmi, kdo oponují cílům komunistů.

40.: Diskreditujte rodinu jako instituci. Podporujte promiskuitu a snadný rozvod.

41.: Zdůrazněte potřebu vychovávat děti mimo dosah negativního vlivu rodičů. Přisuzujte předsudky, mentální bloky a opožďování dětí útlaku ze strany rodičů.